Kuner Mayonnaise 80% 1.2L

Kuner Mayonnaise 80% Tb. 1,2lt