Kuner Mayonnaise 50% 1.2L

Kuner Mayonnaise 50% Tb. 1,2lt