Hokifilet MSC TK 140 - 160g 1kg

TK-AF Hoki-Filet 140-160g 1kg