Goldsteig Mascarpone 82% F.i.T. 2kg

Goldsteig Mascarpone 2kg